ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

 

Породица је примаран и најважнији васпитач деце. Програм сарадње са породицом у нашем вртићује заснован на партнерству и развијан кроз дијалог са родитељима о различитим начинима укључивања породице. Сарадња између Различка и породице је од највећег значаја заостваривање циљева васпитно- образовног рада и полази од становишта да породица имакључну улогу у животу детета.Континуирана сарадња вртића и породице доприноси, како развоју детета иунапређивању рада васпитача, тако и развоју родитељске улоге.Први корак у планирању сарадње представља упознавање могућности иочекивања породице.

Основни принципи сарадње са породицом базирају се на неговању партнерскогодноса, поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности заукључивање родитеља,уважавању идеја родитеља, идеји да сарадња као процес захтевавреме, стрпљивост и заједничку одговорност,професионализмом у односу премаинформацијама добијеним од родитеља,поштовању приватности породице.

У Различку примењујемо различите облике сарадње са породицом:непосредна свакодневна комуникација, индивидуални разговори са родитељима, писана комуникација, родитељски састанци информативног карактера, родитељски састанци са стручним темама,радионице за родитеље,радионице за родитеље и децу,породично саветовалиште,приредбе и прославе, укључивање других чланова породице, уређење простора за децу, учешће у акцијама, родитељ каоучесник у активностима са децом.

ПОРОДИЧНО САВЕТОВАЛИШТЕ

Породично саветовалиште у ,,Различку“, намењено је свима онима који имају дилеме око сопственог родитељства и раног развоја детета, али и онима који не могу сами да реше настали проблем. Отворено је  за породице деце која су тренутно уписана у ,,Различак“ и за оне који су некада одрастали у њему.

Циљ нам је да помогнемо породицама којима је помоћ потребна, не само у времену док је дете предшколског узраста, него да заједно пролазимо и кроз остале фазе развоја њихових породичних система.

Саветовалиште ради на принципу заказивања разговора у трајању од 1сат. Разговори се договарају у складу са потребама и слободним временом родитеља.

Саветовалиште води Нада Маринковић, васпитач, проф.разр.наставе и системски породични терапеут, која је оснивач и директор установе.